บุคลากร


 นายธนชน   มุทาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                                                                          
                                                                             
นางสุรีพร  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                

กลุ่มงานการเงิน
                          
         
นางสมมิตร  ลาภารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                    
นายสันทัด  ตั้งพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์รังกา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาพร อินทร์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  
    นางสาวอัมพิกา  จงกลนี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                           

       

          


กลุ่มงานบัญชี


นายสนธยา  ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอรพรรณ  นราพล
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 กลุ่มงานพัสดุ


นางดวงเนตร  เชื้อวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัชดา  ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ