บุคลากร


                             
นายสงัด   คำเรืองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                   
                                                                             
นางสุรีพร  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                
กลุ่มงานการเงิน
                          
         
นางสมมิตร  ลาภารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                    
นายสันทัด  ตั้งพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์รังกา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาพร อินทร์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
    นางสาวอัมพิกา  จงกลนี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                           

       

          


กลุ่มงานบัญชี


นายสนธยา  ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอรพรรณ  นราพล
           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กลุ่มงานพัสดุ


นางดวงเนตร  เชื้อวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัชดา  ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ