บุคลากร

                         

                                                                              ายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ 
                           รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                                                                          
                                                                             
                                                                    
                                                                                 นางสุรีพร  โพธิ์งาม
                                             ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                



กลุ่มงานการเงิน
                          
         
           นางสมมิตร  ลาภารัตน์
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

            
         
              นายสันทัด  ตั้งพงษ์
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
  
            นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์รังกา
     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


  
นางทิพวรรณ นิยมพล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   
               

นางสาวอัมพิกา  จงกลนี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
                           
            นายไพฑูรย์  ประยูรพรหม
            พนักงานธุรการ ส. 3

          


กลุ่มงานบัญชี

นายสนธยา  ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอรพรรณ  นราพล
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 กลุ่มงานพัสดุ

นางดวงเนตร  เชื้อวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ


นางสาวปนัชดา  ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ