บุคลากร


                             
นายสงัด   คำเรืองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                   
                                    
                                        
นางสมมิตร  ลาภารัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                
กลุ่มงานการเงิน
                          

                    
นายสันทัด  ตั้งพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์รังกา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาพร อินทร์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
    นางสาวอัมพิกา  จงกลนี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                           

       

          


กลุ่มงานบัญชี


นายสนธยา  ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอรพรรณ  นราพล
           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 กลุ่มงานพัสดุ


นางดวงเนตร  เชื้อวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัชดา  ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ