บุคลากร


 นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
                                                                          
                                                                             
                                                                    
นางสุรีพร  โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                                                                กลุ่มงานการเงิน
                          
         
นางสมมิตร  ลาภารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                    
นายสันทัด  ตั้งพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  
นางสาวศิริรัตน์  พันธุ์รังกา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
    นางสาวอัมพิกา  จงกลนี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางทิพวรรณ  นิยมพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุภาพร อินทร์ผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
                           

       

          


กลุ่มงานบัญชี


นายสนธยา  ปราบนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอรพรรณ  นราพล
           นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 กลุ่มงานพัสดุ


นางดวงเนตร  เชื้อวิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัชดา  ชาวิชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานธุรการ
นายไพฑูรย์  ประยูรพรหม
 พนักงานธุรการ ส. 3