เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์15 ก.ย. 2559 00:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

      แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 9 โรงเรียน

1.วัดพุทโธวาท  2.บ้านผือวิทยายน  3.บ้านตาดโตน  4.บ้านชีลองใต้  5.บ้านดอนหัน  6.ฉิมพลีวิทยา  7.บ้านหนองหญ้ารังกา  8.บ้านหนองกระทุ่ม  9.บ้านโนนเหม่า

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2559 งบดำเนินงาน รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา โดยให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุและส่งเอกสารการเบิกเงินโดยด่วนความละเอียดตามแจ้งแล้ว  นั้น

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พิจารณาแล้วเพื่อให้มีการก่อหนี้ผูกพันเป็นไป   ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด   จึงขอให้โรงเรียนเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันโดยดำเนิน การตามระเบียบพัสดุฯ และส่งเอกสารสำเนาสัญญา/ใบสั่งจ้าง มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) เพื่อจัดทำ PO กันเงินไว้ในระบบGFMIS ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าโรงเรียนของท่านไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 ก.ย. 2559 00:15
Comments