เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560

โพสต์18 ธ.ค. 2559 20:01โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปี 2560 ทุกรายการ  ตามมาตรการภาครัฐปี 2560 กำหนดให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณที่
มีวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท          ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  ภายในไตรมาสที่ 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2559)
มีวงเงิน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป   ต้องก่อหนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 (ภายใน 31 ธันวาคม 2559)

รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ธ.ค. 2559 20:01
Comments