รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30% ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 20:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30%  ภาคเรียนที่ 1/2562 ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ตามหนังสือแจ้งจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ที่ ศธ04038/3041 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันที่ 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.อื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 8 สิงหาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ส.ค. 2562 20:44
Comments