รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน

โพสต์8 พ.ค. 2563 01:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามหนังสือที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งการจัดสรร หนังสือ ศธ04038/ว1482 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563  นั้น
กลุ่มบริหารงานการเงินโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
1.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชี วันที่ 30 เมษายน   2563
2.เงินอุดหนุนที่แจ้งโอนผ่านธนาคารอื่นๆ      เงินเข้าบัญชี วันที่ 7 พฤษภาคม   2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร 044-811477 , 044-812780
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
8 พ.ค. 2563 01:23
Comments