แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

โพสต์19 ส.ค. 2559 00:01โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559
สำนักงบประมาณได้แจ้งการจำแนกสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์   ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ส.ค. 2559 00:01
ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ส.ค. 2559 00:01
Comments