แนวปฏิบัติในการรับเงินและนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์3 เม.ย. 2561 21:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย กระทรวงการคลังกำหนดหลบักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว125 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  ตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
ว1170.pdf
(5801k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
3 เม.ย. 2561 21:45
Comments