มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

โพสต์27 มิ.ย. 2560 19:09โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 19:09 ]
ด้วยมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยยกเว้นกรณีที่จะให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นค่าสาธารณูปโภคได้อีก3เดือน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)
Ċ
ว2471.pdf
(1626k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 มิ.ย. 2560 19:09
Comments