กรมบัญชีกลางขยายเวลากำหนดวงเงินจัดหาพัสดุถึง 30 ก.ย. 2559

โพสต์8 ส.ค. 2559 01:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2559 01:48 ]
กรมบัญชีกลาง ได้มีมติ ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะแผนงาน โครงการขนาดเล็ก ซึ่งรองรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น รวมถึงมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายของส่วนราชการในปีงบประมาณ 2559 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ตาม ว 299 เดิม ประกอบด้วย 
1.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 บาท ให้ใช้วิธีตกลงราคา 
2.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ราคา 500,000 – 2,000,000 บาท ใช้วิธีสอบราคา
3.การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ราคา 2,000,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนราชการใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-market และ e-bidding) แล้วแต่กรณี 
4. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 หรือ 24 แล้วแต่กรณีๆ ไป

"การขยายระยะเวลาช่วยให้ส่วนราชการสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และทำให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการลงสู่เศรษฐกิจได้เร็ว และทำให้การเร่งรัดงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล”
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


Comments