กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

โพสต์12 มิ.ย. 2560 19:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว161  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
Ċ
ว161.pdf
(2276k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
12 มิ.ย. 2560 19:29
Comments