ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"

โพสต์18 ส.ค. 2559 23:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
หนังสือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ e-Payment ภาครัฐ   ด่่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว261 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ส.ค. 2559 23:55
Comments