การตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ

โพสต์20 มิ.ย. 2560 19:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 19:10 ]
    ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัดภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐถูกต้องครบถ้วน 
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอเรียนว่าเพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลกรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการดังนี้
    1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง http://pws.cgd.go.th/EFiling/
    2.ให้นายทะเบียนส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่ 14 ก.ค.2560
ทั้งนี้รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04038/ว2354
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560     ที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มิ.ย. 2560 19:13
Comments