การปรับปรุงบัญชีราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง

โพสต์18 ส.ค. 2559 23:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
หนังสือสำนักงบประมาณ  ที่ นร0719.1/ว76 ลงวันที่ 10พฤษภาคม 2559 
แจ้งเวียนบัญชีราคามาตราฐานสิ่งก่อสร้าง  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ส.ค. 2559 23:49
Comments