การนำส่งเงินประกันสัญญาของโรงเรียน

โพสต์25 ธ.ค. 2561 18:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
           ตามที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การนำส่งเงินคลังและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ส่วนราชการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 นั้น
           ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งการนำส่งเงินประกันสัญญาและวิธีปฏิบัติ ตามหนังสือ ศธ04038/ว5246 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 ธ.ค. 2561 18:41
Comments