การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

โพสต์18 ส.ค. 2559 23:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2559 23:56 ]
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว106  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559
แจ้งการขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 ส.ค. 2559 23:56
Comments