การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
มาเพื่อทราบและเป็นแนวปฏิบัติ
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว2392  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ที่แนบมาพร้อมนี้


งานการเงินฯ
044-811477
Ċ
ว2392.pdf
(3878k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2560 01:59
Comments