การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์9 พ.ย. 2560 18:14โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2546         ข้อ 4   (2) หน่วยรับตรวจตามข้อ 3 (2) และ (4)  สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน  100,000  บาท  และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน  1,000,000  บาท  จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้

1.ครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ วงเงินการจัดสรร รวม 499,500 บาท

2.ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

  

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 พ.ย. 2560 18:14
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 พ.ย. 2560 18:14
Comments