ด่วนที่สุด >> ขอให้แจ้งข้อมูลทางธนาคารในการรับเงินเดือน

โพสต์1 ธ.ค. 2559 23:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1  ได้จัดทำการจ่ายเงินเดือนผ่านระบบจ่ายตรง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ปรากฏว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่สามารถจัดทำข้อมูลผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนได้เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีธนาคาร ที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรแจ้งข้อมูลทางบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้  มายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวอาจจะเกิดความล่าช้าในการรับเงินเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2559  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-811477

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
1 ธ.ค. 2559 23:02
Comments