แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบ2561 รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)

โพสต์29 ส.ค. 2561 01:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

                       บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว  ตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ         งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD)  โดยให้ใช้รหัสงบประมาณ 2000434002110ค15 รหัสแหล่งของเงิน 6111310  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ21 รวมทั้งกฎกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางการดำเนินงานกำหนดราคา มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Spacification : Spec)  และให้โรงเรียนส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าโรงเรียนของท่านไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
29 ส.ค. 2561 01:15
Comments