แจ้งตารางการอบรมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP วันที่ 24-25 ก.ย.2559

โพสต์20 ก.ย. 2559 19:48โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
       ตามที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 ได้แจ้งโครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบe-GP ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตกลงราคา โดย ร.ร.ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมมาแล้วนั้น
      สพป.ชัยภมิ เขต 1  ขอแจ้งตารางการอบรมโดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยจัดอบรม2 รุ่น  

รุ่นที่ 1 วันเสาร์   ที่ 24 กันยายน 2559 คือโรงเรียนที่สังกัดอำเภอเมืองชัยภูมิ

รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 คือโรงเรียนที่สังกัดอำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล  อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอบ้านเขว้า

รายชื่อและตารางการอบรม ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้   (หนังสือแจ้งอบรม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ศธ04038/ว4369 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559)

ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมคอมพิวตอร์โน๊ตบุคและปลั๊กไฟมาพร้อมด้วย


Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ก.ย. 2559 19:48
Comments