แจ้งรหัสงบประมาณ รายการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 65 รายการ (กรณีเงินงวดยังไม่มา)

โพสต์15 พ.ย. 2559 23:18โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ตามหนังสือแจ้งจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว512 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยใช้รหัสที่แจ้งมาพร้อมนี้เพื่อใช้ในการดำเนินการในระบบ e-GP เพื่อดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้ก่อน (กรณีเงินงวดยังไม่มา)
แต่ทั้งนี้โรงเรียนจะสามารถลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แล้วเท่านั้น!!!

** แจ้ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  สพฐ.ยังไม่อนุมัติเงินประจำงวดมา**

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 พ.ย. 2559 23:18
Comments