แจ้งโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โพสต์26 ก.ย. 2560 02:57โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

Comments