แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี2560 (ค่าครุภัณฑ์และเผยแพร่ จำนวน 3โรง)

โพสต์23 พ.ย. 2559 17:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 (ค่าครุภัณฑ์และเผยแพร่)  ตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว864  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1.บ้านกุดฉนวน
2.บ้านค่ายหางเรียง
3.บ้านโนนม่วง
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ 
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 พ.ย. 2559 17:56
Comments