แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ รายการซื้อวัสดุการศึกษา

โพสต์26 ก.ย. 2559 19:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2559 19:03 ]

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 เงินงบดำเนินงาน  เพื่อซื้อวัสดุการศึกษา ให้สอดรับกับ 3 โครงการ คือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ให้กับสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ ความละเอียดตามแจ้งแล้ว  นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว  ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  งบดำเนินงาน  โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ใช้รหัสงบประมาณในการเบิกจ่าย  2000404002000000  รหัสแหล่งของเงิน  5911230  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และส่งเอกสารเบิกจ่ายโดยด่วน

                             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-811477

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.ย. 2559 19:03
Comments