แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์การศึกษา)

โพสต์27 ต.ค. 2559 20:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว ตามแผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  งบลงทุน  โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ให้ใช้รหัสงบประมาณในการเบิกจ่ายและรหัสแหล่งของเงิน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3 โรงเรียน คือ

1.บ้านกุดไผ่  2.บ้านชีลองเหนือ  3.บ้านห้วยบงเหนือ

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
27 ต.ค. 2559 20:19
Comments