แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า)

โพสต์22 พ.ย. 2560 00:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

                       บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว  ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ        งบดำเนินงาน  ค่าติดตั้งขยายเขตปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา  โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ให้ใช้รหัสงบประมาณ คือ 2000434002000000 และรหัสแหล่งของเงิน คือ 6111220  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเอกสารเบิกเงินมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 พ.ย. 2560 00:12
Comments