ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โพสต์15 ส.ค. 2562 21:08โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30% ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 20:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้โอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30%  ภาคเรียนที่ 1/2562 ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ตามหนังสือแจ้งจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ที่ ศธ04038/3041 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เงินเข้าบัญชีวันที่ 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนที่ให้โอนเข้าบัญชี ธ.อื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 8 สิงหาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ให้โรงเรียนรายงานการรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์DLIT และครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้2562

โพสต์5 ส.ค. 2562 20:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2562 20:53 ]

ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ ร.ร.ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 รายการดังนี้
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
2.ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
หากโรงเรียนได้รับครุภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ขายแล้วให้แจ้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทันที รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.ค.2562

โพสต์25 ก.ค. 2562 01:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน กรกฎาคม   2562     
 (โอนเข้าบัญชีเงินเดือนวันที่ 25 ก.ค. 2562)

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 02:25โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 02:28 ]

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด รายการเงินค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV 2562

โพสต์4 ก.ค. 2562 02:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

งานพัสดุ
044-811477

การรายงานการรับมอบครุภํณฑ์ DLTV

โพสต์30 มิ.ย. 2562 21:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน 132โรงเรียนนั้น
รายการ กระดานไวท์บอร์ด และตู้ลำโพงเคลื่อนที่ 
หากโรงเรียนได้รับครุภัณฑ์ดังกล่าวจากผู้ขายแล้วให้แจ้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ทันที รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

หลักเกณฑ์การขอรับบำเหน็จดำรงชีพอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไป

โพสต์26 มิ.ย. 2562 20:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยได้มีการประกาศไซ้กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยข้อ ๓ (๓) กำหนดให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม,เกิน ห้าแสนบาท โดยผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ใซ้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ได้ไม,เกินส่วนที่ยังไม,ครบ ตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม,เกินห้าแสนบาท และในกรณีที่ได้มีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบำเหน็จดำรงซีพผู้รับบำนาญ ตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม,เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงิน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่งพระราขบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้
ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบการคำนวณการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้นได้ที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


แจ้งการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน มิถุนายน 2562

โพสต์24 มิ.ย. 2562 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 25 มิถุนายน 2562)
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 20:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอรายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้


งานบัญชี

1-10 of 218