ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน เมษายน 2561

โพสต์22 เม.ย. 2561 23:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันที่ 25 เมษายน 2561 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044811477

รายงานบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 20:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอรายงานทางบัญชี ประจำเดือน มีนาคม 2561 รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

แนวปฏิบัติในการรับเงินและนำเงินส่งคลัง กรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์3 เม.ย. 2561 21:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย กระทรวงการคลังกำหนดหลบักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสาารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว125 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  ตามที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์26 มี.ค. 2561 21:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

งานการเงินได้โอนเงินเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้


งานการเงิน โทร 044811477

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับครูชาวต่างประเทศฯ

โพสต์19 มี.ค. 2561 18:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครู ชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทยตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานบัญชีประจำเดือน ก.พ. 2561

โพสต์9 มี.ค. 2561 00:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน ก.พ. 2561
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ก.พ. 2561

โพสต์5 มี.ค. 2561 18:09โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

แจ้งข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2561 จัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์12 ก.พ. 2561 18:39โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยจะต้องดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งกำหนดการจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. ผ่านระบบ E-Filling  ของกรมบัญชีกลาง โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อใช้ในการยื่นขอรับผ่านระบบ      E-Filling ของกรมบัญชีกลาง   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงิน อุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)
โดยให้โรงเรียนเช็คยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงิน นำส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ต่อไป

รายงานบัญชี ประจำเดือน ม.ค. 2561

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้

1-10 of 126