ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

โพสต์โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต ]

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยยกเว้นกรณีที่จะให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นค่าสาธารณูปโภคได้อีก3เดือน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ ค่าจ้างครูชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
มาเพื่อทราบและเป็นแนวปฏิบัติ
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว2392  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ที่แนบมาพร้อมนี้


งานการเงินฯ
044-811477

การตรวจสอบฐานข้อมูลภาครัฐ

โพสต์20 มิ.ย. 2560 19:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต ]

    ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวต่อส่วนราชการต้นสังกัดภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และให้นายทะเบียนของส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐถูกต้องครบถ้วน 
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอเรียนว่าเพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลกรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการดังนี้
    1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง http://pws.cgd.go.th/EFiling/
    2.ให้นายทะเบียนส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันภายในวันที่ 14 ก.ค.2560
ทั้งนี้รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ04038/ว2354
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560     ที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)

กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

โพสต์12 มิ.ย. 2560 19:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

กรมบัญชีกลางแจ้งการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ว161  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โพสต์11 มิ.ย. 2560 21:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ พฤษภาคม 2560

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
งานการเงินฯ
044-811477

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน  2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือน เมษายน  2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้งานการเงินฯ 044-811477

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน มีนาคม 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:00โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาเดือน มีนาคม 2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
งานการเงินฯ 
044-811477

1-10 of 58