ข่าวประชาสัมพันธ์

การโอนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2563

โพสต์24 ก.ย. 2563 21:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3513 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2563 เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตำความจำเป็นและขาดแคลน  รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
    ในการนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 กันยายน 2563
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 29 กันยายน 2563
*รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์24 ก.ย. 2563 21:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2563  โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

การโอนเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

โพสต์24 ก.ย. 2563 01:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 อ้างถึงหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3511 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
    ในการนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  เงินเข้าบัญชีวันที่ 24 กันยายน 2563
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 28 กันยายน 2563
*รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียน

โพสต์23 ก.ย. 2563 00:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

    อ้างถึงหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3291 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
    ในการนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  เงินเข้าบัญชีวันที่ 21 กันยายน 2563
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 23 กันยายน 2563
*รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบพร้อมนี้

สรุปรายละเอียดการเบิกเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (ข้อมูล ณ เดือน ส.ค.63)

โพสต์30 ส.ค. 2563 20:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2563 20:51 ]

สรุปรายละเอียดการเบิกเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (ข้อมูล ณ เดือน ส.ค.63)

รายงานสถานะทางบัญชี เดือน กรกฎาคม 2563

โพสต์12 ส.ค. 2563 21:21โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (ต.ค.62-พ.ค.63 ล่าสุด)

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามติดต่องานพัสดุ 044-811477

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ เดือน ก.ค. 2563

โพสต์28 ก.ค. 2563 19:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 24  กรกฎาคม 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 265