ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2561

โพสต์16 ต.ค. 2561 01:01โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน กันยายน 2561

โพสต์1 ต.ค. 2561 02:32โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบฯ

โพสต์1 ต.ค. 2561 01:08โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ให้โรงเรียนดำเนินการขอเบิกใบเสร็จ ประจำปี 2561 ในระบบ และให้รายงานการใช้ใบเสร็จ  ประจำปี 2561 จึงสามารถมาขอรับใบเสร็จที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้
สามารถดูขั้นตอนวิธีได้ตามเอกสารที่แนบมาในไฟล์นี้

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (ค่าซ่อมไฟฟ้า)

โพสต์14 ก.ย. 2561 02:25โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  (ค่าซ่อมไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ)  ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 8 โรงเรียน
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินยืมอบรมครู (อบรมรอบ ก.ย.2561)

โพสต์30 ส.ค. 2561 18:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน  เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2561

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(ซ่อมแซมอุปกรณ์)

โพสต์30 ส.ค. 2561 18:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบ2561 รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)

โพสต์29 ส.ค. 2561 01:15โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

                       บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว  ตามแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ         งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD)  โดยให้ใช้รหัสงบประมาณ 2000434002110ค15 รหัสแหล่งของเงิน 6111310  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ21 รวมทั้งกฎกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางการดำเนินงานกำหนดราคา มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Spacification : Spec)  และให้โรงเรียนส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าโรงเรียนของท่านไม่มีความประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป

รายละเอียดประกอบการโอนเงิน สค.2561

โพสต์24 ส.ค. 2561 02:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 28 ส.ค. 2561

1-10 of 162