ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โพสต์6 ก.ย. 2564 19:31โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2564 19:37 ]

รายงานสถานะทางบัญชี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่1/2564 (30%)

โพสต์17 ส.ค. 2564 18:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

   ตามหนังสือจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3174 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2564  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี    17 สิงหาคม   2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี     19 สิงหาคม  2564

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564(ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตครั้งที่4)

โพสต์10 ส.ค. 2564 20:06โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานณะทางบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม2564

โพสต์6 ส.ค. 2564 00:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ (เพิ่มเติมระหว่างเดือน)

โพสต์2 ส.ค. 2564 21:14โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัด   โดยโอนเข้าบัญชีที่รับเงินเดือนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
    หมายเหตุ : รายละเอียดยอดเงินดังกล่าวจะไม่ปรากฎในสลิปเงินเดือน

การส่งเบิกค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563(ครั้งที่2)

โพสต์19 ก.ค. 2564 23:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

  อ้างถึงหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว2895 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
    บัดนี้ สพฐ.ได้อนุมัติเงินประจำงวดมาแล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 ส่งมายัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แล้วดสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โพสต์15 ก.ค. 2564 20:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2564 21:35 ]

  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะดำเนินการโอนเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  โดยโอนเข้าบัญชีที่รับเงินเดือน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
    หมายเหตุ : รายละเอียดยอดเงินดังกล่าวจะไม่ปรากฎในสลิปเงินเดือน

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน 70% (1/2564) ครั้งที่2

โพสต์8 ก.ค. 2564 23:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

         ตามหนังสือจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว2793 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม  2564  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ค่าจัดการเรียนการสอน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี    9 กรกฎาคม   2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี   13 กรกฎาคม  2564

เร่งรัดกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564

โพสต์8 ก.ค. 2564 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สรุปการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โพสต์6 ก.ค. 2564 00:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2564 01:10 ]

อนุมัติเงินงวดรอบที่ 1   ตุลาคม - ธันวาคม 2563
อนุมัติเงินงวดรอบที่ 2   มกราคม - มีนาคม 2564
ข้อมูล การตัดเบิก ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
หากโรงเรียนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร 044-811477 , 044-812780

1-10 of 314