ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานบัญชีประจำเดือน พ.ย. 2560

โพสต์โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แบมาพร้อมนี้

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 100 (งบลงทุน รายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ)

โพสต์8 ธ.ค. 2560 02:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 78 โรงเรียน
 
        สพฐ.แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 100  งบลงทุน เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนที่แนบ

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า)

โพสต์22 พ.ย. 2560 00:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น

                       บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว  ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ        งบดำเนินงาน  ค่าติดตั้งขยายเขตปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา  โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ให้ใช้รหัสงบประมาณ คือ 2000434002000000 และรหัสแหล่งของเงิน คือ 6111220  จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเอกสารเบิกเงินมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

แจ้งโอนเงินรายได้ค่าปรับ กรณีผิดสัญญาให้โรงเรียน

โพสต์21 พ.ย. 2560 00:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 00:19 ]

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน

โพสต์19 พ.ย. 2560 23:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามหนังสทอ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว4694  ลงวันที่ 20 พ.ย.2560 ที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณปี2561 (ครุภัณฑ์)

โพสต์16 พ.ย. 2560 23:06โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งโรงเรียนจำนวน 20 โณงเรียน รายละเอียดตามหนังสทอ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว4665 ลงวันที่ 17 พ.ย.2561 ตามที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15ปี 70%

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่ สพฐ.ได้อนุมัติเงินประจำงวดรายงานเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (70%) นั้น  บัดนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยร่วม

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่๔๙ และรั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th

ประกาศโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:03โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโลงบันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤศจิกายน 2560  และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดได้ที่   http://www.gprocurement.go.th


1-10 of 107