ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ พ.ย.2563

โพสต์23 พ.ย. 2563 23:40โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์23 พ.ย. 2563 23:12โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

           ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน นั้น  รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว4788 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
           สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทราบว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ทำสัญญากับ บริษัท สาระภัณฑ์ธีม จำกัด ตามสัญญาซืว้อขายเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนที่ได้ีับการจัดสรรภายใน 27 ธันวาคม 2563   และเมื่อโรงเรียนได้รับการส่งมอบแล้วให้รายงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยด่วนตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โพสต์10 พ.ย. 2563 01:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดประกอบตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการส่งมอบครุภัณฑ์ Shopping List 2563

โพสต์5 พ.ย. 2563 19:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2563 19:59 ]

ตามหนังสือ ศธ04038/ว4064 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา (รายการ Shopping List) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดย ผู้ขายคือ 
บ.เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้งานพัสดุ
044-811477

การโอนเงินสวัสดิการ เดือน ตุลาคม 2563

โพสต์26 ต.ค. 2563 02:16โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2563 02:20 ]

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2563  โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

รายงานสถานะทางบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์8 ต.ค. 2563 19:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2563 02:06 ]

รายละเอียดประกอบตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการเบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์6 ต.ค. 2563 20:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียนในสังกัด
ประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขั้นตอน การเบิกใบเสร็จ งบประมาณ ปี พ.ศ.2564

โพสต์1 ต.ค. 2563 19:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2563 00:29 ]

ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 74 ที่กำหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงิน รายงานให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้
1.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.สำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เมื่อสำรวจแล้ว ให้แจ้งความต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินและกรอกข้อมูลจำนวนใบเสร็จรับเงินในตารางที่แนบมาพร้อมนี้
*****แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาเพื่อทราบ โดยติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์*****
*****หากโรงเรียนใดประสบปัญหาการเบิกใบเสร็จในระบบว่ากรณีใด ๆ ให้ทุกท่านติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ในเวลาราชการ โดยให้นำหนังสือราชการขอเบิกใบปี 2564+แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบงประมาณ 2563 *****

การโอนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2563

โพสต์24 ก.ย. 2563 21:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 อ้างถึงหนังสือ ด่วนที่สุด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3513 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2563 เป็นค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตำความจำเป็นและขาดแคลน  รายละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น
    ในการนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนดังกล่าวฯ รายละเอียดดังนี้
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 กันยายน 2563
    - กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น        เงินเข้าบัญชีวันที่ 29 กันยายน 2563
*รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน กันยายน 2563

โพสต์24 ก.ย. 2563 21:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน กันยายน 2563  โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

1-10 of 273