ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน  2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือน เมษายน  2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้งานการเงินฯ 044-811477

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน มีนาคม 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:00โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาเดือน มีนาคม 2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
งานการเงินฯ 
044-811477

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์18 เม.ย. 2560 19:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิเขต 1 ขอรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบลงทุน

โพสต์24 มี.ค. 2560 02:20โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

1. โรงเรียนบ้านนามน
2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
แจ้งโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.พ. 2560

โพสต์23 ก.พ. 2560 20:45โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.พ. 2560  ให้กับข้าราชการในสังกัดแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559)

โพสต์1 ก.พ. 2560 18:26โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ปี2560 (ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559) จำนวน 36 โรงเรียน และค่าบริหารรถกระบะโณงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 3โรงเรียน 
รายชื่อโรงเรียนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์31 ม.ค. 2560 23:42โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

แจ้งการจ่ายเงินสวัสดิการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เดือน มกราคม 2560

โพสต์25 ม.ค. 2560 23:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
044-811477

ซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560

โพสต์19 ม.ค. 2560 18:34โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2560 18:40 ]

             ด้วย สพฐ. ได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ปี 2560 เพื่อให้การจัดหารายการครุภัณฑ์เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว และบริหารงบประมาณเป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2766 ลว.19 ก.ย. 2559 ในข้อ 3 (3)  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477


1-10 of 51