ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนให้ข้าราชการครูส่งใช้เงินยืมราชการ(ครั้งที่ 2)

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งให้ข้าราชการครูที่ยืมเงินราชการเพื่อใช้ในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ให้ส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการหักเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
ทั้งนี้ตาหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด่ที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งการโอนสวัสดิการ ประจำเดือน ก.ย. 2560

โพสต์2 ต.ค. 2560 02:10โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

วิธีการขอใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบฯ

โพสต์28 ก.ย. 2560 20:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบการอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุ ร.ร.ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (30ก.ย.2560)

โพสต์16 ก.ย. 2560 01:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น
ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

โพสต์15 ก.ย. 2560 20:44โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายงานงบทดลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์14 ก.ย. 2560 21:05โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

โพสต์29 ส.ค. 2560 03:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3465  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี2560(ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานจ้าง)

โพสต์29 ส.ค. 2560 01:39โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รวม 14 โรงเรียน ดังนี้
            1. โรงเรียนบ้านนาโจด
            2. โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
            3. โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
            4. โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
            5. โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
            6. โรงเรียนบ้านซับสีทอง
            7. โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
            8. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
            9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
            10. โรงเรียนห้วยไผ่ใต้
            11. โรงเรียนบ้านนารี
            12. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
            13. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
            14. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
                                                                รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 80