ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน 70% (1/2564)

โพสต์6 พ.ค. 2564 23:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 23:39 ]

ตามหนังสือจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว1353 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนร. ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี   7 พฤษภาคม 2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี  13 พฤษภาคม  2564

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน เมษายน 2564

โพสต์6 พ.ค. 2564 20:37โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ เมษายน 2564

โพสต์26 เม.ย. 2564 23:21โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

  รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน เมษายน  2564 โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

การบริการออนไลน์

โพสต์15 เม.ย. 2564 20:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1


รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน มีนาคม 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 19:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ มีนาคม 2564

โพสต์23 มี.ค. 2564 19:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2564 19:28 ]

                รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน มีนาคม  2564 โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน 2/2563

โพสต์15 มี.ค. 2564 02:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2564 02:39 ]

              ตามที่ สพฐ.ได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 274  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน )ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี 15  มีนาคม 2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี  17  มีนาคม 2564

รายงานสถานะทางบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์5 มี.ค. 2564 01:01โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ก.พ.2564

โพสต์17 ก.พ. 2564 23:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2564 23:36 ]

รายละเอียดประกอบการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564 โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ยอดเงินสวัสดิการจะไม่มีรายละเอียดปรากฎในสลิปเงินเดือน

แจ้งให้มายืนยันการขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ 2564

โพสต์14 ก.พ. 2564 22:52โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

          ตามหนังสือที่ ศธ04038/ว5480 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ยื่นเอกสารเพื่อเตรียมการรับเงินบำเหน็จบำนาญ ความละเอียดตามแจ้งแล้ว นั้น

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 มายืนยันเอกสารประกอบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง   ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

1-10 of 297