ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มาจัดทำเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญ

โพสต์11 มิ.ย. 2560 21:17โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 21:24 ]
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 152 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 151 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  เพื่อให้การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่พึงได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มาจัดทำเอกสารการรับฯ ในวันที่ 25 และ 27 เมษายน 2560  โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          

         


Comments