การจัดอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โพสต์5 ต.ค. 2560 19:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:02 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกโรงเรียนในสังกัด วิทยากรบรรยายโดย คลังจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments