กิจกรรมกลุ่มบริหารงานการเงิน

การจัดอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

โพสต์5 ต.ค. 2560 19:54โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2560 20:02 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้จัดอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกโรงเรียนในสังกัด วิทยากรบรรยายโดย คลังจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มาจัดทำเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญ

โพสต์11 มิ.ย. 2560 21:17โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2560 21:24 ]

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 152 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 151 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  เพื่อให้การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่พึงได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้เชิญผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มาจัดทำเอกสารการรับฯ ในวันที่ 25 และ 27 เมษายน 2560  โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          

         


สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์7 ธ.ค. 2559 01:50โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2559 01:54 ]

                 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคลังจังหวัด โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์  คลังจังหวัดชัยภูมิ และคณะ เข้าติดตาม และเร่งรัด การบริหารงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 งบลงทุนและงบประตุ้นเศษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
                  โดย นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดในการปฏิบัติงานในภาพรวม

                    

                    การอบรมโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

โพสต์10 พ.ย. 2559 23:38โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 23:59 ]

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดอบรม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  ระยะที่ 3 ด้วยวิธีตกลงราคา ในระหว่าง วันที่ 25-26  กันยายน 2559   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

  
  


        

โดย    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1-4 of 4