ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
"ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล บริการประทับใจ"

ผู้บริหารงาน

นายสงัด   คำเรืองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
กำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางสุรีพร   โพธิ์งาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร.044-811477
      044-812780