(นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(นางสุรีพร   โพธิ์งาม)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Comments